Beleidsparticipatie


We vroegen verenigingen naar wat ze doen nav de lokale verkiezingen

- Enigszins opvallend: 56% zegt ‘niets speciaals’ te plannen nav de lokale verkiezingen. Verenigingen die dat wel doen, plannen bijvoorbeeld
o Heeeel veel debatten
o Heeeeel veel memoranda
o Allerlei activiteiten tijdens de kermis in september
o Bezoek aan alle politieke partijen
o Speciale acties op twitter / filmpjes op youtube
o Een bevraging van de politieke fracties naar hun visie over een aantal leefmilieustellingen

Hoe pogen ze het beleid te beïnvloeden?

- Manieren van beleidsbeïnvloeding
o 65% via adviezen
o 54% via informeel overleg
o 51% via formeel overleg
o 24% via acties/betogingen
o 17% via handtekeningenacties/petities
o 11% andere, bv
 “Via activeren van andere verenigingen / netwerken / partners zoeken in andere verenigingen”
 “Níet door kritiek te geven, maar door zelf iets positiefs te doen, een zichtbare actie die toont waar het bestuur tekort schiet
- Wat brengen die verschillende manieren nu op?
o Adviezen leveren vooral beter beleid op (=in lijn met wat organisaties willen)
o Informeel overleg levert vooral wederzijds vertrouwen op
o Formeel overleg levert vooral beter beleid (=in lijn met wat organisaties willen) + concrete afspraken over een proces
o Petitieacties leveren vooral grotere bekendheid op (zowel van organisatie als van problematiek) bij de burgers in de gemeente
o Acties en betogingen leveren vooral persaandacht en naambekendheid op.

Het gemeentebestuur is verplicht om bepaalde participatieprocedures ‘aan te bieden’. In hoeverre maken organisaties daar gebruik van?
- Opvallend: 72% van de respondenten zit in een lokale adviesraad. Daar gaan we straks nog verder op in.
- Amper 9% maakt gebruik van spreekrecht tijdens gemeenteraad. Spreekrecht tijdens de gemeenteraad brengt volgens ruime meerderheid weinig tot niks op
- Amper 11% zet punten op de agenda van de gemeenteraad, maar WEL: “we proberen politici zodanig te informeren dat zij zelf vragen stellen op de gemeenteraad”
- 24% dient formele verzoekschriften in. Opvallend: zelden positief resultaat

Waar kruipt het meeste tijd in?
o  “steeds meer juridisch werk. Ook meer en meer Europese contacten leggen”
Met wie in het bestuur hebben organisaties het meest contact?
o Een grote meerderheid heeft meest contact met één bepaalde gemeentelijke dienst of ambtenaar.
o Opvallend: ‘burgemeester’ en ‘gemeenteraadslid’ staan op dezelfde hoogte.

Wanneer maken organisaties hun eisen kenbaar?
o 64% doen dat op permanente basis; 18% doet dit (enkel) bij concrete klachten
o 93% zegt altijd haar mening te geven als erom gevraagd wordt!

Omgekeerd: wanneer kloppen lokale besturen aan bij organisaties?

o 41%: als ze helpende handen zoeken
o 31%: als er plannen opgemaakt worden
o 20%: als de concrete beleidsbeslissingen al genomen zijn
o 18%: nooit!

In hoeverre zijn organisaties tevreden met de mate waarin er rekening gehouden wordt met hun mening?

o 47% is overwegend ontevreden
o 43% is overwegend tevreden
o 10% heeft geen mening

Wat zeggen organisaties over hun verhouding met hun lokaal bestuur? (vertrouwen? Verstandhouding? Samenwerking?)

o 42 % is overwegend positief. 39% overwegend negatief. 19% zit daar tussenin
o Enkele opvallende antwoorden
 “Samenwerking met één schepen (van ons thema) loopt heel vlot, maar hij krijgt geen gehoor bij de andere leden van het college…dat is tenminste wat hij ons zegt”
 “Ze luisteren wel degelijk naar ons, maar al te vaak als de dossiers ver gevorderd zijn en de beslissingen al genomen zijn”
 “Er was vertrouwen en goede verstandhouding. 1 ambtenaar heeft dit echter helemaal ongedaan gemaakt”
 “men gebruikt het engagement van organisaties en vrijwilligers, maar inspraak is te verwaarlozen”
 “goede samenwerking mbt activitieiten; wantrouwen van zodra we politiek stelling in nemen”
 “we zijn zelf geëvolueerd van verzetsbeweging naar adviserende vereniging”
 “vaak heel sterk afhankelijk van de persoonlijkheid van ambtenaren” (+ en -)
 “bij slecht nieuws zijn we altijd betrokken; bij goed nieuws kennen ze ons niet”
 Meerdere reacties in de zin van: “de gemeente gaat lopen met ons initiatief; steekt pluimen op eigen hoed”
 “met de politiek slechte -of geen- relatie; met de stadsdiensten goede relatie”

Wat ervaren organisaties als de grootste hindernis voor (betere) samenwerking met hun lokaal bestuur?
 Er springt geen enkele hindernis echt uit. Opvallend is wel dat organisaties ook in eigen boezem kijken.
o (meermaals) “de burgemeester”
o (meermaals) “de politieke krabbenmand” – “interne politieke twisten”
o (meermaals) “de traagheid van de gemeentelijke administratie; teveel regels”
o (meermaals komt ook nog de verzuiling aan bod) “samenspel tussen gemeentebestuur en verenigingen blijft sterk politiek gekleurd”
o “Bestuur zou meer zijn oogkleppen moeten afdoen”
o “alleen staan we nergens; lokale raden zouden moeten samenwerking ifv meer slagkracht”
o  “bestuurders snappen meestal niet dat burgers een meerwaarde betekenen bij het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen”
o “eeuwig deuntje: er is geen geld voor”
o “de niet werkende cultuurraad”
o “de lange duur vooraleer iets echt concreet wordt”
o “desinteresse”
o “beleid = optelsom van ad hoc beslissingen”
o “verenigingen worden doodgeknuffeld. De adviesraden zijn praatcafés om de mensen bezig (en onschadelijk) te houden”
o “prestigeprojecten zijn altijd belangrijker dan onze, soms kleine, ideeën”
o “ambtenaren = technocraten. Burgers verstoren die technocratie alleen maar”
o (iemand nam ‘hindernis’ wel heel letterlijk: “wij zoeken meer overleg om onze sport, skeeleren, verder uit te bouwen, terwijl het stadsbestuur heel veel hindernissen opwerpt, kasseien!”” ;-)

We keken dus ook naar het verwachtingspatroon van organisaties:
Mate van ongerustheid over inspraakmogelijkheden in de toekomst?
o Ongeveer fifty-fifty. 48% is ongerust; 44% is er gerust op. 8% weet het niet

We vroegen organisaties tot slot ook om suggesties aan hun bestuur om inspraak te verbeteren. Een greep uit de antwoorden
o (meermaals) “meer directe communicatie, niet via adviesraden”
o (meermaals) “inspraak organiseren olv professionele begeleider (die niet bij onze gemeente betrokken is)”
o “meer écht tweerichtingsverkeer”
o “meer dialoog en discussie”
o “specifieke overlegmomenten plannen tussen bestuur en middenveld over 1 concreet thema; bv 4x per jaar”
o “participatieprocessen opzetten en begeleiden = vak! Dat moet erkend worden. Concreet: geef niet aan eender welke ambtenaar de opdracht een open en transparant participatief proces op te zetten”
o “richt in elke wijk een bewonersplatform op”
o “groeperen van beleidsdomeinen & vakkundige schepenen”
o “meer zelf initiatief nemen ipv participatie organiseren ‘omdat het moet’”
o “Beschouw niet alle kritiek als nimby!”
o “het meerjarenplan niet dichtimmeren. Ruimte laten voor nieuwigheden ‘en route du parcours’.
o “zorgen dat adviesraden sterker uit hun pijp komen”
o (meermaals) “andere bestuurders!” ;-)

Terug