Nieuwe Participatievormen


We vroegen om suggesties aan het lokaal bestuur om inspraak te verbeteren “specifieke overlegmomenten plannen tussen bestuur en middenveld over 1 concreet thema; bv 4x per jaar”

- “meer directe communicatie, niet via adviesraden” (meermaals!)
- “het meerjarenplan niet dichtimmeren. Ruimte laten voor nieuwigheden ‘en route du parcours’.

We vroegen de organisaties naar suggesties aan de Vlaamse overheid om inspraak van organisaties bij lokale besturen te verbeteren
o “het goede voorbeeld geven!” (meermaals!) (+ “Kris peeters moet zich excuseren, want na een volksraadpleging in Antwerpen waaraan 140000 Antwerpenaren deelnamen, spreekt hij over ‘anderhalve man en een paardenkop’”)
o “verplicht meer budget voorzien voor ondersteuning adviesraden” – “financiële stimuli voor lokale besturen die adviesraden vernieuwen”
o “gemeenten stimuleren om adviesraden geregeld samen te laten zitten” (meermaals!)”
o “Alle adviesraden decretaal erkennen”
o “Adviezen verplicht maken én verplicht bij de beleidsplannen te voegen”
o “benadrukken in gemeentedecreet dat verschillende doelgroepen voor verschillende beleidsdomeinen moeten gehoord worden”
o “alle adviezen verplicht laten publiceren op website van de gemeente”
o “nadenken over hoe je lokale politici kan motiveren om rekening te houden met hun inwoners”
o “criteria opstellen waarmee inspraakmogelijkheden kunnen worden gemeten. Zo kan men makkelijk vergelijken tussen gemeenten en zo gemeenten aanmoedigen om goed te scoren in de vergelijkingstest”
o “lokale besturen meer begeleiden en vormen bij het organiseren van inspraak”
o “maak een publieke rangschikking van de tevredenheid van inwoners en verenigingen in een gemeente”
o “veel meer de ‘geest van het gemeentedecreet op vlak van inspraak’ benadrukken”
o “geef specifieke werkingsmiddelen aan de adviesraden om ruimere bevragingen te organiseren, zodat ook mensen buiten het verenigingsleven op een gestructureerde manier participatief betrokken worden”
o “zuiloverschrijdende samenwerkingen promoten”

Terug