Decentralisering


We polsten naar de voor- en de nadelen die organisaties zien in de decentralisering

- 61% ziet voordelen van decentralisering, bv. kansen op meer en betere inspraak. Voorbeelden:
o Meest geantwoord: ‘hopelijk, valt nog af te wachten’ & “misschien”
o “Beschikbare middelen zullen meer naar eigen goeddunken kunnen worden besteed waardoor ze zich minder zullen kunnen verstoppen achter decreten en bovenlokale regelgeving”
o “think global, act local: positief! ‘Men kan zich niet meer wegsteken achter excuus dat Vlaanderen alles al zo beslist heeft”
o “ambtenaren zullen beter, efficiënter ingezet worden”
o “burgers worden zich bewust dat ze maatschappelijk moeten participeren”
o “meer aandacht en middelen voor de noden van de plaatselijke bevolking”
o En ook: “we moeten zorgen dat we méé zijn, nu moeten de beleidsvoerders van morgen inzien dat de verenigingen belangrijk zijn en blijven”
- 26% ziet echter nadelen van decentralisering, bv. minder of slechtere inspraak.
Vaker geantwoord: “geen idee, alles hangt af van gekozen beleidsploeg” (x10)
o “Als de gemeente meer autonomie krijgt, kan zich dit vertalen in nog minder dwang om rekening te houden met adviesorganen of burgerinitiatieven voor inspraak”
Vaker geantwoord: “Als de N-VA …”
o “waar een vereniging eerder nog kon beroep doen op beleid in Vlaanderen of op federaal niveau, is ze nu overgeleverd aan het lokaal bestuur”
o “Bij een andere meerderheid begint het ‘missioneringswerk’ voor participatie misschien helemaal opnieuw”
o Milieu: “de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid sneuvelt en daardoor is er minder milieubeleid mogelijk vanuit het lokale bestuur”
o  “Goed gereedschap is niets waard in handen van amateurs. Afwachten”
o “De aard van de verandering is bepalend. Veel van wat nu gebeurt is eigenlijk puur cosmetisch”
o “Nog meer dan vandaag kan een bestuur zich verstoppen achter het meerjarenplan om ideeën van bv. adviesraden naast zich neer te leggen”.
o “Onze gemeente heeft een leger ambtenaren geïnstalleerd die zich deskundiger voelen dan de burger. Overheid verstopt zich achter ambtenaren”
Vaker geantwoord: “Decreten en bovenlokale regelgeving mogen dan beperkend zijn, ze zijn ook een garantie dat er voldoende aandacht gaat naar een bepaald soort beleid”

We vroegen ook of organisaties andere manieren zullen gebruiken om hun mening te vertolken

- 70% zal geen andere manieren gebruiken om haar mening te geven aan het beleid. 30% wel.
- Voorbeelden van die 30%
o ! Er wordt opvallend veel ‘gedreigd’ met de ‘pers’!
o  “Ijveren voor het opwaarderen van de gemeenteraad. Die mensen hebben meer tijd om zich met participatie bezig te houden dan schepenen”

We vroegen of organisaties meer tijd zullen investeren in inspraak?

- 73% zal meer tijd investeren in inspraak
- 65% denkt dat tegelijk dat hun bestuur meer aandacht zal hebben voor inspraak

Terug