Pleidooi - fiscale giften voor crowdfunding

giftenGiften verkregen via een crowdfundingplatform komen niet in aanmerking voor een ficaal attest - zelfs indien de organisatie een erkenning heeft om ze uit te reiken! Het argument dat het bij dergelijke giften om "collectief en onrechtstreeks geïnde giften" gaat, is hier niet relevant.

In de zoektocht van verenigingen naar aanvullende of alternatieve financiering duikt crowdfunding steeds meer op als werkbare oplossing. Crowdfunding is ‘in’ en tegelijk al eeuwenoud. Bovendien zijn non-profitorganisaties nu meer dan ooit aangewezen op giften om hun werking financieel leefbaar te houden.

Waarom crowdfunding?

Fondsenwervingscampagnes worden met de regelmaat van de klok gelanceerd, maar succesvolle campagnes vragen een professionele aanpak, tijd en middelen.  De ondersteuning via een crowdfundingplatform kan hier een belangrijke meerwaarde betekenen. Zo zorgen dergelijke platformen vaak voor begeleiding qua marketing, communicatie, financiële transacties, enz.

Wat is het probleem?

Een niet onbelangrijk kenmerk van (traditionele) fondsenwerving van verenigingen is dat donateurs een fiscaal voordeel ontvangen voor hun giften. Organisaties kunnen, als ze voldoen aan een aantal criteria, namelijk een erkenning krijgen (bij de minister van Financiën) om fiscale attesten uit te reiken aan donateurs, voor giften vanaf €40. Maar giften ontvangen via een crowdfundingplatform... komen níet in aanmerking voor een fiscaal attest!

Voor alle duidelijkheid: we hebben het hier overdonation crowdfunding, dus giften zonder tegenprestatie. Daarenboven zijn de individuele schenker en het geschonken bedrag traceerbaar. De organisatie weet dus perfect wie wat geschonken heeft.

Waarom kunnen crowdfunding-donateurs niet van een fiscaal voordeel genieten?

De Federale Overheidsdienst Financiën blijkt zich vast te klampen aan eenal te letterlijke interpretatie van de bestaande regelgeving: zo interpreteert ze giften via een crowdfundingplatform, als"collectief en onrechtstreeks geïnde giften", die dus niet in aanmerking komen voor een fiscaal attest, aangezien de wet vereist dat giften individueel en rechtstreeks worden overgemaakt aan de begunstigde organisatie.

Nochtans kunnen we de overheid niet van halsstarrigheid verdenken. In het verleden werd al een opening gemaakt voor "online betalingen of internetgiften". Via een circulaire (16.10.2014) geeft de FOD Financiën aan dat dergelijke giften wel in aanmerking komen voor een fiscaal attest (als uiteraard aan alle andere voorwaarden is voldaan). Het willen aansluiten op nieuwe technologische ontwikkelingen is daarvoor het argument.

Giften werven via crowdfunding(platformen) is echter ook een bloeiende praktijk die vandaag gezien wordt als een alternatieve vorm van financiering. Waarom kan dezelfde redenering dan niet worden toegepast voor giften via crowdfunding?

De profitsector toont het goede voorbeeld

In de profit-sector heeft men het groeiende belang van crowdfunding alvast goed begrepen: in deze sector werd recent een wettelijke regeling voor crowdfunding uitgewerkt. Sinds februari 2017 kan er voor investeringen en leningen via een crowdfundingplatform een fiscaal attest uitgereikt worden als het via ‘erkende’ crowdfundingplatformen verloopt (de zogeheten "credit & equity"-crowdfundingplatformen erkend door het FSMA). Deze fiscale voordelen bijcrowdlending(d.w.z. de investeerder geeft een lening-schuldfinanciering) en crowdinvestingofcrowdequity(d.w.z. de investeerder krijgt aandelen) zijn enkel bruikbaar voor vennootschappen.

Tot slot bestaat er in de cultuursector naast de taxshelter voor audiovisuele producties sinds kort ook een taxshelter voor de podiumkunsten. Die is óók toegankelijk voor vzw’s, onderworpen aan de vennootschapsbelasting en enkel na erkenning van het podiumwerk door de Vlaamse Overheid.

Onze eis

Giften verkregen via een crowdfundingplatform komen gek genoeg niet in aanmerking voor een ficaal attest - zelfs indien de organisatie een erkenning heeft om ze uit te reiken! Het argument dat het bij dergelijke giften om "collectief en onrechtstreeks geïnde giften" gaat, is hier niet relevant. 

We vragen daarom om de bestaande regeling aan te passen, zodat ook non-profitorganisaties en verenigingen deze 'alternatieve vorm van financiering' niet mislopen.