Onbelast bijklussen en "verenigingswerk": vaarwel vrijwilligerswerk?

vrijwilligers2‘de Verenigde Verenigingen’ is sterk betrokken bij de ontwikkeling van het Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid, een initiatief van de Vlaamse Regering getrokken door minister-president Bourgeois en minister Gatz. De operationele coördinatie van dit beleid is in handen van het Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid, waarin vertegenwoordigers van de verschillende departementen van de Vlaamse overheid zetelen, alsook het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en ‘de Verenigde Verenigingen’. Zo keurde de Vlaamse Regering in de zomer van 2017 – op voorzet van het HOV – unaniem een ‘Visie voor het vrijwilligerswerk in Vlaanderen’ goed.

Op 23 oktober 2017 stelde ‘de Verenigde Verenigingen’ vast dat de federale regering de maatregel “vrijetijdswerk” (ondertussen: "verenigingswerk") uit het zomerakkoord goedkeurde. Intussen ligt het wetsontwerp hierover alsook een ontwerp van koninklijk besluit bij enkele federale adviesraden met oog op een spoedadvies. Doel van de wet is “iedereen  die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast 6000 euro te laten bijklussen in het verenigingswerk of via occasionele diensten tussen burgers of erkende platformen in de deeleconomie”.

Gezien de wel erg uitgebreide lijst van functies en activiteiten die in aanmerking komen voor dit statuut, uitten reeds heel wat vrijwilligersorganisaties hun bezorgdheid over het voorstel. Vandaag nog (29 november) werd een open brief aan ministers De Block, Van Overtveldt en Peeters gelanceerd door een brede groep middenveldorganisaties, waaronder Beweging.net, ACV, Netwerk Tegen Armoede, 11.11.11, Socialistische Mutualiteiten. Ook diverse academici ondertekenden de open brief, zoals Frank Vandenbroucke, Bea Cantillon, Ides Nicaise en Geert Van Hootegem.

Ook ‘de Verenigde Verenigingen’ maakt zich grote zorgen over de impact van dit statuut op het reguliere vrijwilligerswerk in België. Dit vrijwilligerswerk – wettelijk verankerd in de herziene vrijwilligerswet – vormt de ruggengraat van het wijdvertakte verenigingsleven in Vlaanderen en België. 

In een uitgebreide nota gaan we na in hoeverre de uitgangspunten en mogelijke effecten van deze nieuwe wetgeving in lijn zijn met de principes over vrijwilligerswerk die door de Vlaamse Regering vastgelegd zijn.

Spoiler: dat valt dik tegen.