“Nieuwe besparingen dreigen grote gevolgen te hebben voor verenigingen”

“Investeren in verenigingen vandaag rendeert voor de samenleving van morgen”

Het Vlaams verenigingsnetwerk ‘de Verenigde Verenigingen’ hield een bevraging over de financiële situatie van verenigingen in Vlaanderen. Uit een steekproef bij zestig erkende verenigingen die over heel Vlaanderen werken blijkt dat meer dan de helft van de verenigingen de afgelopen vijf jaar financiële moeilijkheden kenden. De hoofdoorzaak ligt bij de cumulatie van besparingen, gespreid in maatregelen over verschillende overheidsniveaus en doorheen de tijd. Ook voor het komende jaar verwacht drie vierde van de verenigingen een verslechtering. De gevolgen op vlak van lidgelden, personeel en activiteiten dreigen zich te laten voelen.

54,7% van de verenigingen had de afgelopen vijf jaar op een bepaald ogenblik te maken met financiële moeilijkheden. 44% van hen zag over de hele periode structureel een verslechtering van hun financiële situatie. Die verslechtering was voornamelijk te wijten aan het terugvallen van subsidies en andere overheidsinkomsten. Zo volgt de subsidiering niet de stijging van de reële kosten en waren verschillende besparingen voelbaar. Daarnaast speelde ook de algemene economische situatie hen parten. Die situatie had effect op de betaalmogelijkheden van mensen.

 73% van de verenigingen verwacht een verdere verslechtering van de financiële situatie in het komende jaar. Vier vijfde van de verenigingen verwacht dat de overheid verder zal besparen, voornamelijk op het Vlaams niveau, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Bovendien doen de weinig rooskleurige economische vooruitzichten vrezen dat alternatieve vormen van financiering, waar verenigingen reeds een traditie in hebben, nog moeilijker zullen worden.

“De cumulatie van besparingen uit vorige legislatuur en de verwachte besparingen op alle bestuursniveaus stellen het verenigingsleven erg somber voor het komende jaar.”, aldus Danny Jacobs, voorzitter van ‘de Verenigde Verenigingen’.

 Zeven op tien verenigingen geeft aan dat ze overwegen het lidgeld op te trekken. Negen op tien overweegt de komende twee jaar te snoeien in de kosten. Dit dreigt tot kwaliteitsverlies en verschraling van het aanbod te leiden. De helft overweegt personeel te ontslaan. Verder worden bestaande en nieuwe activiteiten gereduceerd of in de koelkast gestoken.

 “De werkdruk is vandaag al erg hoog. In veel verenigingen geldt vandaag al 100% betaald, 200% engagement. Efficiënter werken heeft ook zijn menselijke grenzen. Bovendien komen basistaken – zoals het ondersteunen van bestuursvrijwilligers in lokale afdelingen – in gevaar wat op termijn de motor van het verenigingsleven dreigt te doen stilvallen.”, aldus Danny Jacobs.

 Toch wil ‘de Verenigde Verenigingen’ eindigen met een boodschap van hoop. “Een slimme Vlaamse regering investeert in haar verenigingsleven en vermijdt zo op lange termijn hoog oplopende maatschappelijke kosten. Investeren in verenigingen vandaag geeft de komende tien jaar een groot maatschappelijk rendement én een samenleving waar verbinden centraal staat.”, zo besluit Danny Jacobs.

---

De resultaten van de bevraging zijn via deze link raadpleegbaar. 

PERSCONTACT: Anton Schuurmans, 0499 35 51 75

---

'de Verenigde Verenigingen' is de spreekbuis van het middenveld en verenigingsleven in Vlaanderen en bestaat uit een netwerk van honderden verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

www.deverenigdeverenigingen.be