Overheveling sectorale middelen: open brief naar commissieleden Binnenlands Bestuur

De Vlaamse Regering schakelt de ‘interne staatshervorming’ een versnelling hoger. Zo boog het Vlaams Parlement zich de afgelopen weken over het ontwerp van decreet dat stelt dat enkele sectorale subsidiestromen in het gemeentefonds opgenomen worden. Concreet worden de Vlaamse middelen voor lokaal beleid rond cultuur, jeugd, sport, integratie, strijd tegen kinderarmoede, flankerend onderwijsbeleid en ontwikkelingssamenwerking met 5% verminderd, nooit meer geïndexeerd en doorgestort naar het Gemeentefonds.

De beweging Hart boven Hard vroeg met een petitie aandacht voor deze problematiek. Daardoor kregen verschillende sectoren de kans om hun mening hierover te zeggen in een hoorzitting van de Commissie cultuur, jeugd en sport van het Vlaams Parlement. Op 16 juni lag het ontwerpdecreet opnieuw op de tafel van de bevoegde parlementaire commissie Binnenlands Bestuur.

Naar aanleiding van deze (finale) bespreking schreef ‘de Verenigde Verenigingen’ samen met 11 andere (koepel)organisaties een brief naar de commissieleden. In de brief wordt gepleit voor uitstel zodat er eerst een discussie zou kunnen gevoerd worden over een Vlaamse beleidsvisie op lokaal beleid, over een modern Vlaams stimuleringsbeleid en versterking van de lokale democratie. Bovendien stelt de brief dat de Vlaamse overheid –vanuit een sympathiek ‘vertrouwen’ – verantwoordelijkheid voor belangrijke bevoegdheden, én besparingen, afwentelt op de kap van steden en gemeenten die het al financieel moeilijk hebben. Het is niet zo dat verenigingen geen vertrouwen hebben in lokale besturen. Het is wél zo dat de Vlaamse overheid een blijvende verantwoordelijkheid heeft tov al haar inwoners en dat in deze context dit ontwerpdecreet geen doordacht en goed bestuur is. De brief besluit met de opmerking dat verschillende verenigingssectoren constructieve voorstellen gedaan hebben voor een beter en efficiënter Vlaams impulsbeleid waarmee nu geen rekening gehouden wordt.

Download hier de brief.

Volg hier de discussie in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement.