Vlaamse regering wil schoolinfrastructuur meer openstellen

Deze zomer keurde de VR de conceptnota Masterplan Scholenbouw goed. Daarin wordt ook aandacht besteed aan het openstellen, multifunctioneel bouwen van scholen en een langetermijnvisie op scholenbouw. Het zijn elementen waar ‘de Verenigde Verenigingen’ eerder ook al voor pleitte (zie eerdere berichtgeving). 

Zo lezen we het volgende: 

"We zetten actief in op informatieverstrekking en sensibilisering met het oog op multifunctioneel bouwen en het daadwerkelijk openstellen van scholen. We bekijken of samenwerking mogelijk is met projecten binnen de sociale economie in het kader van onderhoud en beheer van multifunctionele gebouwen. Scholen zullen ook gestimuleerd worden om lokalen en (sport)zalen die opengesteld kunnen worden, aan te geven bij instanties die databanken beheren met accommodaties die ter beschikking gesteld kunnen worden van het publiek. (…) Deze informatiedeling zal in de toekomst verder worden geoptimaliseerd."

Om ervoor te zorgen dat deze en andere passages uit deze conceptnota uitgewerkt worden met (oog voor) verenigingen, brengt ‘de Verenigde Verenigingen’ geregeld kenners uit verschillende verenigingssectoren samen. Samen met hen worden concrete voorstellen uitgewerkt die begin oktober voorgelegd worden aan de Vlaamse beleidsmakers. We hopen alvast dat de woorden van deze conceptnota ook omgezet worden in daden, die ervoor zorgen dat verenigingen voor hun activiteiten meer en makkelijker kunnen beroep doen op schoolinfrastructuur.